Centrum Naturoterapii “Zdrowie z natury”

Fundacja Centrum Naturoterapii
"Zdrowie z natury"

Centrum Naturoterapii „Zdrowie z natury” jest formą prawną mającą statut przedsiębiorstwa społecznego a dokładnie fundacji. Wypracowywane w ramach działalności gospodarczej dochody, przeznaczane są na realizację celów statutowych a są to m.in.:

 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • zatrudnianie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz prowadzenie działalności promującej zatrudnienie i aktywizację zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • świadczenie pomocy społecznej na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w tym niesienie pomocy osobom najuboższym,
 • działalność zmierzająca do zwiększenia zatrudnienia, dostępu do zasobów pracy oraz zwiększenia szans na włączenie/integrację i reintegrację społeczną osób i rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i zawodowej;
 • działalność wspomagająca rozwój oraz integrację wspólnot i społeczności lokalnych;
 • prowadzenie działalności wspomagającej edukację osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, głównie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, celem podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i zwiększenia szans na rynku pracy, oraz poprawy jakości życia codziennego tychże osób;
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • pomoc w regulacji zdrowia przy pomocy ziół, środków naturalnych lub zabiegów terapeutycznych;
 • działalność w zakresie ekologii oraz ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego;
 • ochrony zdrowia psychofizycznego, poprzez dbałość o zasoby natury, nauki i kultury
 • działalność edukacyjna w zakresie rozpowszechniania wiedzy w dziedzinie zdrowego żywienia i zależnościach pomiędzy dietą a stanem zdrowia,
 • działalność naukowa polegająca na gromadzeniu wiedzy na temat zdrowego odżywiania i wspieraniu wymiany naukowej w tym zakresie;
 • profilaktyka chorób, zwłaszcza związanych z rozwojem cywilizacji;
 • działania na rzecz poprawy zdrowia psychicznego i zapobieganie depresji;
 • przeciwdziałanie alienacji i samotności oraz różnym formom wykluczenia społecznego;
 • działalność charytatywna;
 • dobroczynność;